» » رضایتمندی کودکان قربانی مین از خدمات ارائه‌شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران

  رضایتمندی کودکان قربانی مین از خدمات ارائه‌شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران

Daneshvarرضایتمندی کودکان قربانی مین از خدمات ارائه‌شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران Print

[English Abstract]
نویسندگان: عبدالرضا عباسپور، حسین سیدحسینی داورانی، مهدی معصومی، احسان مدیریان، شهریار خاطری، بتول موسوی، حمید شکوهی، مریم حسینی، محمدرضا سروش ، زهره گنج پرور
کارشناس ارشد جامعه شناسی، مرکز تحقیقات مهندسی و علوم پزشکی جانبازان، تهران، ایران
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ایمنولوژی
چکیده:   (۶۷۲ مشاهده)
هدف: هدف از این مطالعه، بررسی رضایت جانبازان زیر 18 سال قربانی مین، از انواع خدمات ارائه‌شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی، تمامی قربانیان مین زیر 18 سال ایران، وارد مطالعه شدند. سطح رضایتمندی با استفاده از پرسش‌نامه خودساخته، براساس هفت گروه از خدمات ارائه‌شده توسط بنیاد اندازه‌گیری‌شد که جمع امتیازها، میان 7 (کمترین رضایت) تا 35 (بیشترین رضایت)، متفاوت بود؛ همچنین، با استفاده از دو پرسش باز به جزئیات مشکلات درخصوص استفاده از خدمات ارائه‌شده بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخته‌شد؛ درنهایت، اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار SPSS22، با آزمون آماری independent sample t-test و ANOVA محاسبه‌شدند. نتایج: تمامی 78 نفر جانباز زیر 18 سال کشور، شامل 67 پسر (85.9%) و 11 دختر (14.1%)، در این مطالعه شرکت‌کردند که میانگین سنی آنان در زمان مطالعه، برابر با 1.9±16.1 سال بود. میانگین جمع نمرات رضایتمندی، 5.46±14.92 محاسبه‌شد. ضریب آلفای کرونباخ 76/0 α=، پایایی پرسش‌نامه را تأییدکرد و روایی آن با نظرخواهی از افراد متخصص و استادان مرکز تحقیقات مهندسی و علوم پزشکی جانبازان به‌تأییدرسید. بیشترین رضایت از خدمات بهداشتی -درمانی (18.2%) و کمترین رضایت از خدمات ورزشی (5.1%) بود. افزون‌بر، نیمی از جانبازان از اطلاع‌رسانی ضعیف بنیاد درخصوص نحوه ارائه خدمات، ناراضی بودند (57.7%). فراوان‌ترین مشکل در دریافت خدمات بهداشتی- درمانی، پرداخت هزینه (61.5%) و پس از آن، معطل‌شدن زیاد برای ملاقات پزشک و عدم اطمینان از حل مشکل در مراکز درمانی (48.7%) بود. «میزان رضایتمندی» با سن قربانیان در زمان حادثه (p=0.02)، درصد جانبازی (p=0.04)، ضایعه نخاعی (p=0.04) و استان محل سکونت جانبازان (p=0.006)، ارتباط معنادار داشت. نتیجه‌گیری: میزان رضایت از خدمات ارائه‌شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران به قربانیان مین زیر 18 سال و ساکن مناطق مرزی کشور، در سطح متوسط است. اگرچه بیشترین رضایتمندی از خدمات بهداشتی- درمانی است، مشکلات مختلف در دریافت این خدمات از آن حکایت‌دارند که هنوز، موانعی قابل‌توجه، به‌ویژه درزمینه دسترسی سریع و راحت به پزشک، برای این گروه از جانبازان وجوددارند.
واژه‌های کلیدی: رضایتمندی، مین، خدمات بهداشتی- درمانی،
متن کامل [PDF 757 kb]   (۲۳۴ دریافت)
نحوه استناد به مقاله
Download citation data for: BibTeX | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks |   
Send citation data to: CiteULike | RefWorks |
Satisfaction of child victims of landmines with services of Veterans and Martyr Affair Foundation (VMAF) . 3. 2015; 22 (118) :43-50
URL http://daneshvarmed.shahed.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-308&slc_lang=fa&sid=1
عباسپور عبدالرضا، سیدحسینی داورانی حسین، معصومی مهدی، مدیریان احسان، خاطری شهریار، موسوی بتول، و همکاران. و همکاران.. رضایتمندی کودکان قربانی مین از خدمات ارائه‌شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران. ۱. ۱۳۹۴; ۲۲ (۱۱۸) :۴۳-۵۰
  17 فروردین 1395
  1 064

  ویژه نامه ها

  لینک دوستان

  نظرسنجی

نظرشما در موردمحتوا و قالب بندی سایت معبر نور چیست؟


  اوقات شرعی

  یاد یاران