» » کتاب سردار آتش نوشته عبدالرضا سالمی نژاد

  کتاب سردار آتش نوشته عبدالرضا سالمی نژاد

کتاب سردار آتش نوشته عبدالرضا سالمی نژاد

 

از آنها به عنوان «سربازان هميشه بيدار» ياد ميکنند، «همسايههاي مادامالعمر» نام ديگرشان است. زايندگان آنها بيش از 50 کشور جهان هستند و تاکنون با صدها تنوع زيستي، جان ميليونها انسان را گرفتهاند. برايشان سرباز و غير آن فرق نميکند، همچنانکه پير و جوان و زن و مرد هم در نگاهشان يکي است. کودکان را بيشتر بهخاطر جذابيتشان به کام مرگ ميفرستند، هرچند که به شکل عروسکهاي خوشسيما هم درميآيند.
براي اينکه در جنگي رواني، وحشتانگيز و ترسناک باشند روي زمين به انتظار مينشينند و براي آن که مرگآفرين باشند زير خاک پنهان ميشوند: «مينها»، اين موجودات مرگآفرين، ارزانترين سربازان جنگي به حساب ميآيند که عليرغم امضاي 52 کشور جهان در سال 1997 بر عدم ساخت و بهکارگيري آنها عليه بشريت با اين حال اکنون که تعدادشان به دو سوم کشورهاي جهان رسيده است، هيچ تغييري در جلوگيري از حيات مينها صورت ندادهاند.
همقطارانشان، بمبها، راکتها و گلولههاي عمل نکردهاند که مخربتر هستند، يک بمب عمل نکرده به شعاع  1000 متر و يک گلوله خمپاره 300 متر قدرت کشندگي دارد، با اين همه، گذشت زمان و فرسودگي ناشي از تأثير آبوهوا آنها را خطرناکتر کرده است.
توليد اولين مين، در سال 1861 رقم خورد اما در جنگ دوم جهاني بود که به صورت گسترده جنگاوري کردند تا جلوهاي ديگر از تمدن بشري را به نمايش بگذارند.
نقش اساسي آنها را در جنگها فقط کشتن، نابود کردن و خبردهي نيست بلکه بيشتر «وظيفه از پاي درآوردن» دارند تا در گسترهاي از ميدان جنگ گرفته تا آمبولانس، بيمارستان صحرايي، حملونقل زميني و هوايي، بيمارستانهاي داخل و خارج کشور و... دهها نفر را مشغول خود کنند.
تجربه جنگهاي بشري نشان داده است که آنها زودتر و بيشتر از جنگها در تکثير هستند و هر روز و هر ساعت، شکل و قيافهاي وحشتانگيزتر و آرايشي پيچيدهتر به خود ميگيرند. دامها و تلههايشان به قدري هوشمندانه و هنرمندانه است که حتي خبرهترين تخريبچيها را هم در کام خود فرو ميبرند. آنها تنها سربازاني هستند که حتي پس از پايان جنگها روي مواضع خود استوار ميمانند و گفته ميشود سالانه 15 تا 20 هزار قرباني ميگيرند، يعني هر ساعت 2 قرباني.
در جريان جنگ تحميلي عراق عليه ايران، رژيم بعث 12 تا 16 ميليون انواع آنها را در 42 هزار کيلومترمربع از خاک ايران کار گذاشت و جان صدها نفر از مردم و رزمندگان را گرفت او آنها را از 12 کشور جهان خريداري کرده بود، همانهايي که براي مردن يک حيوان به عزا و ماتم مينشينند و هر روز در ماهوارههايشان ژست انسانيت و بشردوستي ميگيرند!
شهيد مصطفي ابراهيميمجد و شهيد عليرضا خياطويس اولين فرماندهان شجاعي بودند که (در دفاع مقدس) به جنگ آنها رفتند تا در هيأت خنثي کنندگان ميادين مين، به نقش حياتبخشي خود براي سربازان مشغول شوند و عليرغم مبارزه سخت خود با اين سربازان هميشه بيدار سرانجام خود نيز بر اثر انفجار موشک ها جان خود را از دست دادند و اين قصه هنوز ادامه دارد...
اين کتاب تصويري کوچک از نقش بي بديل سردار سرافراز اسلام شهيد عليرضا خياط ويس در مبارزه سخت خود عليه دشمنان بشريت است که تلاش دارد علاوه بر يادداشت هايي بر زندگي مؤمنانه و انقلابي او به عنوان يکي از پاسداران وفادار امام خميني(ره)، چگونگي ورود او و همرزمانش به جنگ مين را به پيشگاه خوانندگانش ببرد.

کتاب سردار آتش نوشته عبدالرضا سالمی نژاد

 

کتاب سردار آتش نوشته عبدالرضا سالمی نژاد

 

کتاب سردار آتش نوشته عبدالرضا سالمی نژاد

 


  31 خرداد 1395
  2 677

  ویژه نامه ها

  لینک دوستان

  نظرسنجی

نظرشما در موردمحتوا و قالب بندی سایت معبر نور چیست؟


  اوقات شرعی

  یاد یاران